CWT Kaleva Travelin rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ:

CWT Kaleva Travel
Työpajankatu 9 D
00580 Helsinki
Puh. 0205 615 615
Fax 020 615 555
Sähköposti: info@kalevatravel.fi

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA:

CWT Kaleva Travel
Viestintä
Työpajankatu 9 D
00580 Helsinki
Puh. 0205 615 615
Sähköposti: viestinta@kalevatravel.fi

REKISTERIN NIMI:

CWT Kaleva Travelin asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS:

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakaspalvelun ja asiakassuhteiden hoito. Rekisterin käyttötarkoituksia ovat rekisteröityneiden henkilöiden henkilötietojen ylläpito, palvelujen kehittäminen, asiakaspalvelun ja asiakassuhteiden hoitaminen. Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ:

Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka rekisteröity antaa täyttäessään rekisteröintilomakkeen. Näitä tietoja ovat nimi- ja yhteystiedot sekä tiedot asiakkaiden varaamista ja maksamista tuotteista ja palveluista.

SÄÄNNÖN MUKAISET TIETOLÄHTEET:

Tietoja saadaan sekä rekisterin pitäjän oman toiminnan kautta että asiakkaiden antamalla suostumuksella.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET:

Tietoja ei luovuteta.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE:

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET:

Rekisteri säilytetään salasanoin suojatuilla palvelimilla, jolloin niihin ei pääse käsiksi kukaan muu kuin rekisteristä vastaava Kaleva Travelin nimetyt henkilöt. Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luokitella salaisiksi.

TIETOJEN KORJAAMINEN:

Tietojen korjaus voidaan tehdä maksuttomasti, tekemällä kirjallinen ja riittävän yksilöity korjauspyyntö. Tällaiset korjauspyynnöt lähetetään osoitteeseen: CWT Kaleva Travel, Viestintä, Työpajankatu 9 D, 00580 Helsinki, Puh. 0205 615 615, sähköposti viestinta@kalevatravel.fi.

TIETOJEN POISTAMINEN JA MUUT MAHDOLLISET OIKEUDET:

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan tiedot rekisteristä kokonaan sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.

REGISTERFÖRARE:

CWT Kaleva Travel
Verkstadsgatan 9 D
00580 Helsingfors
Tfn 0205 615 615
Fax 020 615 555
E-post: info@kalevatravel.fi

KONTAKTPERSON I FRÅGOR GÄLLANDE REGISTRET:

CWT Kaleva Travel
Viestintä – Kommunikation
Verkstadsgatan 9 D
00580 Helsingfors
Tfn 0205 615 615
E-post: viestinta@kalevatravel.fi

REGISTRETS NAMN:

CWT Kaleva Travels kundregister.

AVSIKTEN MED HANTERINGEN AV PERSONUPPGIFTER:

Avsikten med hanteringen av personuppgifterna är skötsel av kundservice och kundrelationer. Registrets användningssyften är upprätthållande av de registrerade personernas personuppgifter, utvecklande av tjänster, skötsel av kundservice och kundrelationer. Personuppgiftema kan användas för registerförarens marknadsföringssyften i enlighet med personuppgiftslagen.

REGISTRETS INFORMATIONSINNEHÅLL:

I registret lagras de uppgifter som den registrerade gett i samband med att denne fyllt i registreringsformuläret. I dessa uppgifter ingår namn- och kontaktuppgifterna samt uppgifterna om de produkter och tjänster kunderna bokat och betalt.

DE STADGEENLIGA INFORMATIONSKÄLLORNA:

Man samlar uppgifter genom såväl registerförarens egen verksamhet som också genom medgivande från kunderna.

STADGEENLIGT UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER:

Uppgifter utlämnas inte.

ÖVERFÖRANDE AV UPPGIFTER UTANFÖR EU OCH ESS:

Uppgifter överförs inte utanför EU.

PRINCIPERNA FÖR REGISTRETS SKYDDANDE:

Registret lagras i med lösenord skyddade servrar och då kommer ingen annan åt uppgifterna än de namngivna personerna hos Kaleva Travel som har ansvaret för registret. Uppgifterna som lagrats i registret klassificeras inte som hemliga.

KORRIGERING AV UPPGIFTER:

Korrigering av uppgifter kan göras utan kostnad genom att göra en skriftlig och tillräckligt individualiserad begäran om korrigering. En sådan korrigeringsbegäran skickas till adressen: CWT Kaleva Travel, Kommunikation, Verkstadsgatan 9 D, 00580 Helsingfors, tfn 00205 615 615, e-post viestinta@kalevatravel.fi.

AVLÄGSNANDE AV UPPGIFTER OCH EVENTUELLA RÄTTER:

Den registrerade har rätt att begära att uppgifterna från registret avlägsnas helt och även annars förlita sig till ens i personuppgiftslagen tryggade rätter.

Uusimmat uutiset ja parhaat tarjoukset

Seuraa meitä somessa ja löydä tuoreimmat tiedot ja parhaat tarjoukset:

Facebook
Twitter
Instagram

Liikematkustukseen liittyvissä asioissa sinua palvelee:

carlsonwagonlit.fi

Sekä somekanavat:

Facebook
Twitter
Linkedin