Villkor giltg från och med 1/7/2018

Resepaketens innehåll och priser

Alla CWT Kaleva Travels resepaket är resor på egen hand. Resepaketen skräddarsys och bokningarna görs på kundens särskilda uppdrag. De baserar sig på reguljärflyg och vi tillämpar specialvillkor på grund av deras specifika karaktär. Till övriga än de här i villkoren nämnda delarna tillämpar vi de allmänna villkoren för paketresor. Resepaketens priser och innehåll baserar sig på dagens gällande prisuppgifter, valutakurser och destinationsuppgifter. I resans pris ingår endast de tjänster som i reseprogrammet specificerats att ingå i priset. De obligatoriska flygskatterna, som noterats i flygbiljetten, ingår i resans pris. Däremot betalar den resande själv på ort och ställe de flygplatsskatter, som vid avresan från destinationen erläggs åt de lokala myndigheterna. Den resande bör kontrollera avgångstiderna för transporterna för såväl tur- som returflygningen. Åt ensamresande säljer vi inte separata herr- eller damplatser. I EU-länderna ingår mervärdesskatten i resornas pris.

Barnrabatter

Flygbolagen ger i allmänhet en barnrabatt till barn mellan 2-11 år och ett barn under 2 år betalar 10 % av flygpriset för en vuxen och har då inte rätt till egen sittplats. De av hotellen beviljade barnrabatterna varierar enligt destination och hotell. Närmare uppgifter får du hos Kaleva Travels byråer.

Resebokning och betalningar / Loma Kaleva Resepaket

Det är kundens skyldighet att bekanta sig med innehållet i erbjudandet och resebekräftelsen samt meddela om eventuella felaktigheter i dem till Kaleva Travel innan betalningen görs.

Europeiska destinationer: avtalet kommer till då den resande erlägger hela beloppet i samband med reservationen.

Fjärrdestinationer: avtalet kommer till då den resande, efter att ha bokat resan, erlägger anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften är 400 euro/person om inte annat informerats i samband med resan. Resans slutbetalning skall erläggas senast 60 dygn före avfärden eller omedelbart efter bekräftelsen om reservationen sker mindre än 60 dygn före avresan.

Vissa specialresor och priskategorier kan förutsätta förhandsköp eller tillämpande av andra specialvillkor.

Den för tillfället gällande serviceavgiften för CWT Kaleva Travel läggs på priset.

 

Resebeställningen och betalningen / Loma Kalevas Päivän Hinta-paketresa

Kunden har en skyldighet att bekanta sig med innehållet i reseerbjudandet och -bekräftelsen och meddela om de eventuella felen i dem åt CWT Kaleva Travel innan betalningen sker. Resans beställare ansvarar åt researrangören för riktigheten i de resenärsuppgifter och eventuella specialbehov man givit (YME 2.6.5).
Päivän Hinta-paketresan baserar sig på specialflygpriser och -villkor; på grund av dem betalas paketresans totala pris genast i samband med beställningen. Den för tillfället gällande serviceavgiften för CWT Kaleva Travel läggs till priset.

 

Avbeställningsvillkor och återbetalningar

På grund av den speciella karaktären av Loma Kalevas resor tillämpar vi för våra resor avbeställningsvillkor som skiljer sig från de allmänna villkoren för paketresor (YME 4.4.).

Då resan avbeställs debiterar vi förutom byråkostnaderna om 100 euro/person också de eventuella av tjänsteleverantörerna debiterade kostnaderna till fullo. På flygbiljetter och hotellbokningar till specialpris beviljar man i allmänhet inte återbetalningar. Kostnaderna kan uppgå till t.o.m. 100 %. De verkliga kostnaderna bekräftas från fall till fall i samband med avbeställningen. På tjänster som man inte använt beviljas inte återbetalning.

 

Ändringar och överlåtande av reseavtal

Ändringar i en resebeställning kan göras av resans beställare ensam eller tillsammans med den resenärer som vill ha en ändring.
Då den resande använder ändrings- och överlåtelserättigheter enligt punkt 7. i YME, debiterar vi de för ändringen och överlåtelsen föranledda kostnaderna samt byråavgiften om 100 euro/person. För de av ändringarna föranledda kostnaderna svarar överlåtaren, d.v.s. den ursprungliga resenären, samt den som mottar överlåtelsen, d.v.s. den nya resenären, med gemensamt ansvar. I flera fall är en ändring av resenärens namn inte möjlig för flyg- och hotellbokningar till specialpriser och på redan utskrivna biljetter beviljar man inte återbetalning. De verkliga kostnaderna bekräftas från fall till fall i samband med ändringen. På en resa som redan inletts kan man inte göra ändringar.

Researrangörens rätt till prisändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra på resans pris i samband med slutlikviden ifall efter resans prissättning YME 8.):
• skatterna och de offentliga utgifterna förändrats
• valutakursen som påverkar resans kostnader har ändrats
• eller om det i transportkostnaderna skett en ändring som beror på variationer i priset på bränsle eller andra energikällor

Resgods

För transporten av resgods tillämpar man de gällande bestämmelserna för i fråga varande transportföretag, som man har tillgång till på begäran.

Försäkringar

I resornas priser ingår inte försäkringar. Resenären bör själv ta hand om det försäkringsskydd som hen anser sig behöva i form av till exempel rese-, resgods-, olycksfalls- eller ansvarsförsäkringar. Vi rekommenderar att en försäkring som innehåller ett avbeställningsskydd tas redan i samband med resans beställning.

Pass, visum och vaccinationer

Den resande skaffar själv pass, visum och krävda vaccinationer och svarar för deras kostnader. Researrangören bör emellertid ge den resande allmän information om pass- och visumbestämmelserna i destinationslandet, inklusive den genomsnittliga tiden för anskaffande av ett visum. Researrangören svarar inte för skada som föranleds åt den resande ifall resan förhindras på grund av otillräckliga resedokument. På begäran instruerar vi vid anskaffningen av krävda dokument. Researrangören skall också ge den resande information om de allmänna hälsobestämmelserna i destinationslandet. (YME 2.)

Felanmälan

Den resande får inte vädja till ett fel efter resan om hen inte anmäler om felet till CWT Kaleva Travel under pågående resa och inom rimlig tid efter det att hen upptäckt felet eller borde ha upptäckt det. Ett fel som kan korrigeras under resan bör man anmäla CWT Kaleva Travel om så fort som möjligt. Anmärkningar gällande resan ska göras skriftligt senast inom två månader efter att resan avlutats. (YME 12.4.)

 

Separata flyg, logi- eller transportarrangemang

På av CWT Kaleva Travel sålda separata flyg och logi- eller marktransportarrangemang som inte omfattar andra tjänster tillämpas inte den för resetjänstkombinationer utfärdade lagens villkor. I de här fallen agerar CWT Kaleva Travel som förmedlare och efterföljer den gällande servicetariffen.

Tilläggstjänster

För resorna debiteras, förutom reseförskottet, som förskottsbetalning priset på biljetter till kultur- och liknande evenemang som inte återbetalas om resan blir inställd eller om biljetterna inte används på grund av skäl som beror på den resande.

Researrangörens ansvar

Researrangören svarar inte för skador som föranleds av force majeure-orsaker, strejksituationer, naturkatastrofer, politiska konflikter eller andra motsvarande situationer (YME 16.)

Researrangören svarar inte för eventuella tryckfel i broschyrer eller på hemsidorna och inte heller för innehållet på utomstående internetsidor som nämnts i broschyren eller på researrangörens hemsidor. CWT Kaleva Travel förbehåller sig rätten att ändra på uppgifterna på hemsidorna eller i broschyren. Ansvaret hos flygbolag som deltar i transporterna har begränsats enligt de sätt som förutsätts i transportvillkoren.

Reducering av en ersättning som erhållits på basis av annan lagstiftning

Om den resande har beviljats ersättning eller rabatt enligt Europeiska unionens lagstiftning eller på grund av internationella allmänna avtal gällande resenärens rättigheter, bör ersättningens belopp reduceras från ersättningen som beviljats enligt dessa villkor. Den resande har en skyldighet att anmäla åt CWT Kaleva Travel om ersättningar hen erhållit från andra håll i anslutning till fel i paketresan.

 

PAKETRESORNAS ANSVARIGA RESEARRANGÖR:

CWT KALEVA TRAVEL OY
Versktadsgatan 9 D
00580 Helsingfors
www.kalevatravel.fi
Tfn: 020 561 5540
Fax: 020 561 5090
E-post: euro@kalevatravel.fi

Resorna ingår i paketresornas säkerhet och säkerheten har i Finland utställts till Konsumentverket med registreringsbetäckningen KUVI 3187/00/mjMv.