Resepaketens innehåll och priser

Alla CWT Kaleva Travels resepaket är resor på egen hand. Resepaketen skräddarsys och bokningarna görs på kundens särskilda uppdrag. De baserar sig på reguljärflyg och vi tillämpar specialvillkor på grund av deras specifika karaktär. Till övriga än de här i villkoren nämnda delarna tillämpar vi de allmänna villkoren för paketresor. Resepaketens priser och innehåll baserar sig på dagens gällande prisuppgifter, valutakurser och destinationsuppgifter. I resans pris ingår endast de tjänster som i reseprogrammet specificerats att ingå i priset. De obligatoriska flygskatterna, som noterats i flygbiljetten, ingår i resans pris. Däremot betalar den resande själv på ort och ställe de flygplatsskatter, som vid avresan från destinationen erläggs åt de lokala myndigheterna. Den resande bör kontrollera avgångstiderna för transporterna för såväl tur- som returflygningen. Åt ensamresande säljer vi inte separata herr- eller damplatser. I EU-länderna ingår mervärdesskatten i resornas pris.

Barnrabatter

Flygbolagen ger i allmänhet en barnrabatt till barn mellan 2-11 år och ett barn under 2 år betalar 10 % av flygpriset för en vuxen och har då inte rätt till egen sittplats. De av hotellen beviljade barnrabatterna varierar enligt destination och hotell. Närmare uppgifter får du hos Kaleva Travels byråer.

Resebokning och betalningar / Loma Kaleva Resepaket

Det är kundens skyldighet att bekanta sig med innehållet i erbjudandet och resebekräftelsen samt meddela om eventuella felaktigheter i dem till Kaleva Travel innan betalningen görs.

Europeiska destinationer: avtalet kommer till då den resande erlägger hela beloppet i samband med reservationen.

Fjärrdestinationer: avtalet kommer till då den resande, efter att ha bokat resan, erlägger anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften är 400 euro/person om inte annat informerats i samband med resan. Resans slutbetalning skall erläggas senast 60 dygn före avfärden eller omedelbart efter bekräftelsen om reservationen sker mindre än 60 dygn före avresan.

Vissa specialresor och priskategorier kan förutsätta förhandsköp eller tillämpande av andra specialvillkor.

Den för tillfället gällande serviceavgiften för CWT Kaleva Travel läggs på priset.

Resebokning och betalningar / Loma Kaleva Dagens Pris-resepaket

Det är kundens skyldighet att bekanta sig med innehållet i erbjudandet och resebekräftelsen samt meddela om eventuella felaktigheter i dem till CWT Kaleva Travel innan betalningen görs.

Dessa paket baserar sig på special flygpriser och konditioner. Betalningen av resepaketet sker samtidigt med reservationen.

Den för tillfället gällande serviceavgiften för CWT Kaleva Travel läggs på priset.

Avbeställningsvillkor och återbetalningar

På grund särkaraktären i Loma Kalevas resor tillämpar vi för våra resor avbokningsvillkor som avviker från de allmänna villkoren för paketresor (YVE 4.4).

Då resan avbokas utan särskild orsak debiterar vi förutom expeditionsavgiften på 88 eur/person även de av serviceproducenten debiterade faktiska kostnaderna till deras fulla belopp. Alla paketresornas flygbiljetter är specialpriser och i allmänhet ger man inte återbetalning på dem.

Om den resande drabbas av en oförutsedd och allvarlig tilldragelse och hon/han har rätt att i enlighet med de allmänna paketresevillkoren avbeställa resan, har CWT Kaleva Travel rätt att kräva en skälig ersättning för de nödvändiga åtgärder, som förorsakats av avbeställningen, såsom i förskott betalda tjänster som CWT Kaleva Travel inte har återbetalningsrätt till (t.ex. flyg, logi) och byråavgifter 88 euro/person. Däremot har CWT Kaleva Travel inte rätt till ersättning för förlorad affärsvinst. Ett hastigt påkommet hinder för resan bör bevisas med läkarintyg eller annan pålitlig skriftlig redovisning. Vi anmodar den resande att ta en reseförsäkring där en avbeställningsförsäkring ingår.

Förändringar och överlåtelse av reseavtalet

CWT Kaleva Travel är berättigad att ändra på paketresans pris vid slutbetalningen, på grund av följande (Allmänna villkor för paketresor):

  • förändringar i skatter och andra offentliga avgifter
  • sådana förändringar i valutakurserna som beror på Finlands Banks beslut
  • eller sådana förändringar i transportkostnaderna som CWT Kaleva Travel inte har kunnat påvärka och som ej har kunnat ta med i beräkningen då avtalet gjorts.

Om den resande vill byta ut resans destination, hotell eller avfärds-/returdag eller överlåta reseavtalet åt en annan, har researrangören rätt att debitera de faktiska kostnaderna, som uppkommit på grund av förändringen eller överlåtelsen och därtill 88 euro/person som byråavgifter. Ändringar kan inte längre göras när en resa har påbörjats.

Resgods

I transporten av resgods tillämpas respektive transportbolags gällande bestämmelser, som finns att tillgå vid begäran.

Försäkringar

Försäkringar ingår inte i resans pris. Den resande bör själv sköta om det försäkringsskydd, som hon/han anser sig behöva på resan, i form av t.ex. rese-, resgods-, olycks- eller ansvarsförsäkring. Vi rekommenderar att en försäkring, där avbeställningsskydd ingår, skaffas redan i samband med resans bokning.

Felanmälan

Felanmälningar angående resan bör göras omedelbart i resedestinationen åt researrangörens representant (hotell, transportbolag, researrangörens lokala samarbetskumpan) eller direkt till CWT Kaleva Travel i avsikt att rätta till felen redan medan resan pågår. Anmärkningar angående resan bör göras skriftligt senast inom två månader efter att resan avslutats.

Pass, visum och vaccinationer

Den resande skaffar själv pass, visum och nödvändiga vaccinationer och svarar för utgifterna i samband med dem. Researrangören svarar inte för skador som föranleds den resande ifall resan förhindras på grund av bristfällig resedokumentation. Vid begäran ger vi råd i anskaffandet av nödvändiga dokument.

Enskilda flygningar samt logi- och transportarrangemang

För enskilda flygningar samt logi- och transportarrangemang, sålda av CWT Kaleva Travel, i vilka övriga tjänster inte ingår, tillämpas inte paketresevillkoren. Eventuella ändringar, avbeställningar och återbetalningar sker enligt de villkor som för tillfället gäller hos serviceleverantörerna. I dessa fall verkar CWT Kaleva Travel som återförsäljare och följer den gällande prislistan för tjänster.

Extra tjänster

För resorna debiteras som förskottsbetalning, förutom reseförskottet, också priset för biljetter till kulturevenemang eller motsvarande. Det återbetalas inte vid avbeställning av resan eller om biljetterna inte används på grund av orsaker som beror på den resande. För bokning av extra tjänster debiteras serviceavgifter enligt gällande prislista.

Researrangörens ansvar

Researrangören svarar inte för skador som förorsakas av force majeure-orsaker, strejksituationer, naturkatastrofer, politiska konflikter eller andra motsvarande situationer. Om resan anskaffats för i huvudsak andra syften än privata, begränsas researrangörens skadeståndsskyldighet i sak- och förmögenhetsskador till 200 euro/person. Researrangören svarar inte för eventuella tryckfel i broschyren eller på webbsidorna och inte heller för de i broschyren nämnda utomstående internetsidornas innehåll. CWT Kaleva Travel förbehåller sig rätten att göra förändringar i webbsidornas eller broschyrens uppgifter och villkor innan reseavtalet görs. Ansvaret hos de flygbolag som deltar i transporterna avgränsas på det sätt som förutsätts i transportvillkoren.

RESEARRANGÖR:

Resorna ingår i säkerheten för resepaket och säkerheten har i Finland ställts hos Konsumentverket med registreringsbeteckningen KUVI 3187/00/mjMv.

CWT KALEVA TRAVEL OY

Versktadsgatan 9 D
00580 Helsingfors
www.kalevatravel.fi
Tfn: 020 561 5540
Fax: 020 561 5090
E-post: euro@kalevatravel.fi